Go to the profile of Zhong-Jian Liu

Zhong-Jian Liu

Professor, The National Orchid Conservation Center of China

About Zhong-Jian Liu

Plant phylogenetics and evolution, Plant genomics