Go to the profile of Xose Luis Otero

Xose Luis Otero

Assistant professor, Santigo de Compostela University